Patientavgifter from 1:a januari 2024

Besök hos läkare 360kr
Besök hos distriktssköterska 360kr
Besök hos fysioterapeut (sjukgymnast) 360kr
Besök hos arbetsterapeut 360kr
Besök hos kurator 360kr
Besök hos psykolog 360kr
Besök hos dietist 360kr
Besök på BVC 0 kr
Barnvaccinationer inom basprogrammet 0 kr
Besök på MVC 0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll 0kr
Telefonrecept 0 kr
Provtagning inför läkarbesök på vårdcentralen 0 kr
Vaccinationsavgift (exklusive vaccinkostnad) 360kr
Influensavaccin (65+ och riskgrupper) 0 kr
Telefonrådgivning är kostnadsfri. Telnr 1177
Sjukvård till barn och ungdomar t o m 20 år är kostnadsfri.

Högkostnadsskydd – frikort

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om man söker vård i ett annat landsting eller region än där man bor.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 400 kronor i patientavgifter.  Ett landsting eller en region kan dock besluta om ett lägre belopp. Man börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs. När man har betalat upp till den nivå som landstinget/regionen beslutat får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått högkostnadsbeloppet nästa gång.

Högkostnadsskyddet täcker oftast inte

  • de avgifter som man betalar per dag när man är inlagd på sjukhus
  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • förebyggande åtgärder som till exempel mammografi
  • kostnad för ett uteblivet besök
  • kostnader för kopia av journalen
  • expeditionsavgift, som tas ut om man betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd.

Däremot kan högkostnadsskyddet gälla för tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv. Högkostnadsskyddet kan också gälla om man har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling.  Om man har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller att man har problem med att sköta sin munhygien kan man också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att man behöver betala högst 2 200 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud, debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift 50 kr. Det gäller även besök där patientavgift inte skulle ha tagits ut.

  • avbokning ska göra senast fyra timmar innan planerat besök.
  • avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.